شماره تماس با دبیرخانه دائمی کنگره های موسسه دارالحدیث : 
تلفن : 0251-7176130 
نمابر : 0251-7176141