تاريخ : 12/5/2013 12:00:00 AM
کد مطلب: 136
نگاهى به زندگى و آثار آيت ‏الله‏ ميرزا ابوالحسن مشکينى اردبيلى

نگاهى به زندگى و آثار آيت ‏الله‏ ميرزا ابوالحسن مشکينى اردبيلى

در اين نوشتار به معرفى يکى از عالمان و مشاهير برخاسته از مشکين‏ شهر، پرداخته شده است. آيت‏ الله‏ ميرزا ابوالحسن مشکينى، از فقها و اصوليان برجسته حوزه علميه نجف اشرف است که  افزون بر تدريس ممتاز، آثار گران‏قدرى از خود بر جاى نهاده است. معرفى اساتيد، شاگردان و  آثار قلمى ايشان، رئوس مباحث اين مقاله است.

کليدواژه‏ ها: ميرزا ابو الحسن مشکينى، مشکين‏ شهر، اردبيل، حوزه علميه.