تاريخ : 12/5/2013 12:00:00 AM
کد مطلب: 139
کتاب‏شناسى آيت‏ الله‏ ميرزا على مشکينى

کتاب‏شناسى آيت‏ الله‏ ميرزا على مشکينى

اين کتاب‏شناسى به معرفى آثار چاپ شده و منابع درباره آيت‏ الله‏ ميرزا على مشکينى اختصاص  دارد. کتاب‏شناسى در دو بخش اصلى سامان يافته است: بخش اول، به معرفى آثار وى اختصاص  دارد. در اين بخش، نخست مشخصات کتاب‏شناختى ۲۵ اثر تأليفى آيت‏ الله‏ مشکينى ارائه  مى ‏شود. سپس مشخصات کتاب‏شناختى ۱۵۰ مقاله و درس‏ گفتار وى آورده مى ‏شود. در بخش  دوم نيز شصت منبع درباره او معرفى مى ‏شود. در مجموع اين کتاب‏شناسى، ۲۵۲ مأخذ معرفى شده است.

کليدواژه ‏ها: آيت ‏الله‏ مشکينى، کتاب‏شناسى، مأخذشناسى.