تاريخ : 12/5/2013 12:00:00 AM
کد مطلب: 144
سيره اخلاقى و رفتارى آيت‏ الله‏ مشکينى قدس‏ سره  به روايت همراهان

سيره اخلاقى و رفتارى آيت‏ الله‏ مشکينى قدس‏ سره به روايت همراهان

با اندک تأملى در زندگى حضرت آيت ‏الله‏ مشکينى قدس‏ سره و ابعاد گوناگون شخصيت وى، مى‏ توان  دريافت که بُعد اخلاقى و معنوى ايشان از برجستگى و آشکارى ويژه ‏اى برخوردار است.

نوشتار حاضر، بازگويى جلوه‏ هايى از سيره اخلاقى و رفتارى آن عالم ربانى از زبان و قلم برخى  دوستان، شاگردان و همراهان ايشان است که در ذيل عنوان‏ هاى «اخلاص»، «عشق به عبادت»، «عالم عامل»، «خوشخويى»، «ثبات قدم»، «شجاعت علمى و مشورت ‏پذيرى»، «پارسايى و ساده ‏زيستى»، «خطيب و مدرس توانا»، «ايثار و فداکارى»، «نظم»، «غنيمت‏ شمارى عمر»، «تقواى زبان»، «مهربانى و دلسوزى»، «اهتمام به امور مسلمين و تبليغ دين»، «خطيب دل‏ ها» و «جامعيت»  ارائه شده است.

کليدواژه‏ ها: آيت ‏الله‏ مشکينى، سيره اخلاقى، سيره رفتارى.